วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2567
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ Welcome to Chaiyaphom immigration

 

ประกาศ เปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี 2561

กำหนกเวลาตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน ถึง 28 ธันวาคม 2561 การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประจำปี ด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ได้ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2561 เรื่อง กำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2561

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประจำปี

 

ประกาศ การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2561

 

   ด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ได้ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2561 เรื่อง กำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2561 ดังนี้

   1. เปิดรับไม่เกินหนึ่งร้อยคน สำหรับคนต่างด้าวที่มีสัญชาติของแต่ละประเทศ และไม่เกินห้าสิบคน สำหรับคนต่างด้าวไร้สัญชาติ
   2. การเปิดยื่นรับคำขอ กำหนดตั้งแต่วันที่  19 กันยายน 2561 ถึง 28 ธันวาคม 2561  ในวันและเวลาราชการ  
   3. สถานที่ยื่นคำขอ :
      ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นได้ที่ กองกำกับการ 1  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 (งานขอมีถิ่นที่อยู่) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคารบี (ชั้น 2 ด้านทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ 7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
      ในส่วนภูมิภาค ให้ยื่นคำขอ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่ที่ตนอยู่
      ในกรณีที่ท้องที่นั้นไม่มีที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง  ให้ยื่นคำขอ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองที่ใกล้เคียง 

  

คลิกอ่านรายละเอียด


  - ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2561
  - ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2561
  - กฎกระทรวงฉบับที่ 27 (พ.ศ.2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
  - คำแนะนำและรายละเอียดสำหรับการยื่นคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

 

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับการยื่นคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
แบบคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (ตม.9)
แบบข้อมุลบุคคล
ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐ
แผนที่แสดงสถานที่พำนักและสถานที่ทำงาน
ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน
ตัวอย่างหนังสือขอตรวจสอบประวัติการทำงาน
  เอกสารประกอบการขอมีถิ่นที่อยู่ฯ แยกตามประเภทของการยื่นคำขอ
คลิกดูรายละเอียด